Společně pomáháme chránit sysly

Sysel a zemědělství

název projektu: Sysel obecný a zemědělství - vzájemné interakce, využití výsledků k minimalizaci škod a k podpoře sysla obecného

číslo projektu: SS01010510

Realizace: 2020-2023

Financování: TAČR - Program Prostředí pro život - Podprogram 1 - Operativní výzkum ve veřejném zájmu

Myšlenka projektu je získat základní poznatky o vzájemných vztazích sysla obecného v zemědělské krajině, které budou využity pro ochranu tohoto druhu, zvýšení biodiversity a udržitelné zemědělství.

Konkrétní cíle projektu:

  1. Modelování ekologické niky sysla obecného a jeho vlivu na zemědělské plodiny
  2. Návrh technických opatření/způsobů hospodaření, které sníží škody způsobené syslem na zemědělských plodinách
  3. Návrh metod využití zemědělských plodin k podpoře populací sysla obecného

Sysel obecný dříve běžný, plošně se vyskytující zemědělský škůdce, je dnes kriticky ohroženým druhem savce. V ČR se vyskytuje na cca 37 velmi malých lokalitách, většina z nich jsou izolované ostrovy typu travnaté letiště, kemp, okraj sídliště, tedy prostředí sekundární. Sysel je původně druh stepí a zemědělské krajiny. Hlavní příčinou radikálního poklesu populací u nás byla přeměna zemědělské krajiny (zcelování polí, mizení remízků, polních cest, úhorů a zvyšování chemizace, intenzifikace) a cílené hubení. Analýza životaschopnosti současných zbytkových populací ukázala pouze velmi malou pravděpodobnost jejich dlouhodobého přežití. Je nutná aktivní podpora syslích populací a jejich propojování do metapopulačních systémů, což v praxi znamená návrat sysla do zemědělské krajiny. Pouze tam je prostor pro vytvoření životaschopných populací. Sysel je důležitou součástí ekosystému polní krajiny a jeho absence/výskyt významně ovlivňuje další složky, např. je hlavní kořistí pro další mizející druhy stepi: raroha velkého, tchoře stepního. V současnosti probíhající změna klimatu (sucho a zvyšování teplot) jsou faktory, které by měly pozitivně ovlivnit populace sysla obecného u nás. Navíc realizace opatření plánovaná pro boj se změnou klimatu jako jsou např. zmenšování polí, vytváření remízků, vysazování stromů ve volné krajině apod., mohou také významně napomoci k rozšíření stávajících syslích kolonií. Nicméně sysel byl v minulosti považován za významného polního škůdce a je se potřeba na jeho návrat připravit. Negativní reakce místních obyvatel a hlášení škod již byly zaznamenány na místech, kde se sysel vyskytuje v prostředí drobných polí, zahrádek a záhumenek. Jedná se v současnosti o problém lokální, s narůstající tendencí. Je tedy potřeba urychleně vytvořit podmínky pro jeho udržitelné soužití se zainteresovanými občany, tedy najít faktory a nástroje, které sníží konflikt s lidmi na minimum.

Výstupy projektu

European ground squirrels in backyard gardens: Identifying and mitigating agricultural conflicts with an endangered species (pdf)

A spatial tool to identify potential conflict hotspots for the European ground squirrel in agricultural land (pdf)

Unusual habitat of European ground squirrel (Spermophillus citellus) populations in agricultural landscape (pdf)

Brožura Sysel obecný - Jak s ním žít?

Sysel a zemědělství - souhrnná zpráva projektu

kniha abstraktů mezinárodní konference Wildlife conservation in human landscapes (pdf)

Uspořádání mezinárodní konference Wildlife conservation in human landscapes (záznamy přednášek na kanále Youtube)