Společně pomáháme chránit sysly

Realizace opatření ZP

Realizace opatření ZP sysla obecného na jižní Moravě

Partneři:

ALKA Wildlife, o.p.s.\ Muzeum Karlovy Vary

Trvání projektu:

2015–2017

Finanční zdroje:

EHP fondy 2009–2014, Ministerstvo životního prostředí

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Tento web byl vytvořen za finanční podpory EHP fondů 2009–2014 a Ministerstva životního prostředí. Za jeho obsah je výhradně odpovědná ALKA Wildlife,o.p.s. a nelze jej v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.

Program: Malé grantové schéma Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II Programu CZ02

Kontaktní osoba:

Lukáš Poledník

Cíl projektu

Sysel obecný patřil na našem území v minulosti k běžným druhům savců nižších poloh. V druhé polovině 20. století však došlo k strmému úbytku jeho početnosti, kdy v roce 2005 byl výskyt sysla obecného zjištěn pouze na 28 lokalitách ČR. Většina ze zjištěných populací byla izolovaná, měla velmi malou početnost a již touto skutečností byla ohrožena zánikem. Proto byl v roce 2008 přijat Ministerstvem životního prostředí České republiky Záchranný program sysla obecného v České republice.

Cílem současného projektu je realizovat čtyři klíčová opatření ZP se zaměřením na jižní Moravu: monitoring nad rámec běžného každoročního monitoringu, demografická studie vybrané syslí populace a analýza životaschopnosti populací a posledním je osvěta veřejnosti.

Projekt je zaměřen na oblast jižní Moravy a to ze dvou důvodů: a) jižní Moravě byla dosud věnována jen malá pozornost v rámci realizace ZP. Část lokalit je jen obtížně postižitelná v rámci stávajícího pravidelného monitoringu, který je uzpůsoben spíše pro přehledné plochy letišť apod., proto i samotný monitoring, který zde sice probíhá dle standardní metodiky, je nedostatečný; b) díky charakteru využívání krajiny (funkční zemědělská krajina) a vzdálenosti k hlavnímu areálu výskytu sysla (Slovensko, Rakousko a dále na jih a východ) a tedy možnostem vytvoření funkční metapopulace je oblast jižní Moravy jednou z nejpříznivějších oblastí v rámci celé ČR a podle indicií posledních let se zdá, že by mohla být pro zachování sysla v ČR naprosto klíčová.

Aktivity projektu
1. Monitoring sysla obecného v oblasti jižní Moravy

Monitoring výskytu sysla obecného je soustředěn do vinařských lokalit Kyjovské pahorkatiny. Mapování probíhá formou kontroly předem vybraných ploch vinic, zahrad a sadů, a to v nejbližším okolí známých populací i v lokalitách odkud již záznamy dlouho nejsou.Pochůzky probíhají v jarním a letním období. Pozorováni jsou aktivní jedinci a jsou hledány i nory. Při pochůzkách jsou také získávány informace od místních obyvatel a vlastníků pozemků.

null

2. Demografická studie

V rámci studie je opakovaně kontrolována populace sysla obecného na travnatém letišti v Miroslavi za účelem zjištění aktuálního stavu sledované populace a následném odchytu jedinců za účelem telemetrického sledování disperzalu jedinců. O dispersalu mladých jedinců (jak daleko jdou, jakým prostředím atd.) je toho známo velmi málo a přitom jde o zásadní informace pro propojení stávajících izolovaných populací.

null

3. Analýza životaschopnosti populace

Jedním ze základních nástrojů pro nastavení vhodných opatření pro ochranu druhu se v posledních letech stává tzv. metoda PVA (analýza životaschopnosti populace). Tuto metodu je možné použít pro zodpovězení několika základních otázek týkajících se populační ekologie druhů a jejich ochrany: zjištění chybějících údajů a nasměrování budoucího výzkumu potřebným směrem, zjištění nejohroženějších jedinců populace, zhodnocení stavu populace a odhadu jeho dalšího vývoje včetně výpočtu pravděpodobnosti vymření a to nejen za stávajících podmínek, ale také např. při simulaci změn vnějších podmínek a modelování scénářů vývoje za různých simulací managementových opatření pro porovnání jejich efektivity.

null

4. Osvěta

Cílem osvěty je informování pěstitelů vína a dalších majitelů pozemků na jižní Moravě o tomto druhu a podpora vinařů, kteří pěstují vinou révu takovým způsobem, že se z vinic v současnosti stává vhodné prostředí pro (nejen) tento druh. V rámci této aktivity je vytvořena ochranná známka „Sysli na vinici“, která je udělována vínu z vinic, kde se sysli nachází a kde mají vhodné podmínky pro život, zejména zatravněné meziřádky a toleranci ze strany vinařů.

null