Společně pomáháme chránit sysly

Sysli pro krajinu, krajina pro sysly

Kód projektů:

304021D154

Financování:

Program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Spoločne bez hraníc / Společně bez hranic

null

Projekt je také podpořen Ministerstvem životního prostředí, více zde.

Partneři:

ALKA Wildlife, o.p.s. (vedoucí partner)

DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie (hlavní přeshraniční partner)

Ekocentrum Trkmanka, p.o.

Národná zoologická záhrada Bojnice

Trvání:

NFP3040201154: 02/2018 – 01/2020

Kontaktní osoba:

Kateřina Poledníková

Cíl projektu

Sysel obecný je kriticky ohrožený druh, jeden z nejvzácnějších savců Evropy. V současnosti je znám z programového území jen z 24 izolovaných lokalit (roztroušeně v Trenčianském, Trnavském a Jihomoravském kraji). Cílem projektu je přispět k záchraně tohoto druhu na úrovni celého programového území komplexním souborem aktivit: výzkum, monitoring, realizace opatření na podporu druhu i jeho prostředí, osvěta, navázání kontaktů, přenos zkušeností, předání podkladů státní správě pro nastavení priorit. Vytvořeny budou soubory doporučených opatření, nástroj na sdílení dat. Projekt přispívá ke zlepšení životního prostředí obyvatel regionu. Projekt také cílí na návštěvníky regionu, kterým bude sysel představen jako zástupce místní přírody a symbol zachovalé stepní zemědělské krajiny.

null

Aktivity projektu

Projekt bude realizovat ochranu tohoto druhu komplexně, na několika úrovních, v obou zemích zrcadlově. Nezbytné jsou výzkumné aktivity, mapování a monitoring populací, jejichž cílem je sběr chybějících dat pro následné nastavení priorit a efektivních opatření. V obou zemích bude probíhat mapování výskytu a hledání neznámých kolonií syslů, monitoring stavu známých kolonií, na Slovensku také výzkum genetické diversity syslích populací a studie prostředí a propojenosti vhodného prostředí v krajině. Všechny poznatky se pak propojí v komplexní analýze životaschopnosti populace.

Fungující opatření ke zlepšení stavu a předcházení zhoršení stavu populací sysla obecného existují. Proto budou dle aktuálních priorit u několika kolonií syslů realizována konkrétní opatření, která jsou zaměřena buď na podporu biotopu sysla obecného (kosení, sběr a výsev potravně významných bylin, vysekávání dřevin a náletu, bránění luk, výsadba ovocných stromů, roubování stromů, usměrnění pastvy dobytka) nebo na přímou podporu kolonií syslů (doplnění jedinců, ochrana před predátory, přikrmování, vybudování chovných zařízení). Opatření budou realizována jak pracovníky projektu, tak ve spolupráci s veřejností a formou komunikace a spolupráce s vlastníky pozemků (zemědělci). Stejně důležité jako vlastní realizace opatření je medializace problému, osvěta laické i odborné veřejnosti, osvěta a spolupráce s vlastníky pozemků a místním obyvatelstvem, protože způsob hospodaření v krajině je zcela zásadní pro budoucí vývoj populace sysla obecného. Každý obyvatel regionu, který vlastní zahrádku, sad, vinici, políčko může pomoci k záchraně sysla či naopak jej svými aktivitami hubit. Osvěta bude probíhat jak pasivně (přednášky, exkurze, propagační akce, publikované materiály, webové stránky, informační tabule, výukové programy), tak aktivně zapojením veřejnosti do konkrétních aktivit.

V průběhu celého projektu a průřezově všemi aktivitami bude docházet k přenosu informací a zkušeností, a to jak mezi samotnými partnery projektu, tak k přenosu informací k pracovníkům státní správy, na všech úrovních – od místních úřadů až po krajské a národní správy. Navození spolupráce aktérů bude probíhat formou pracovních schůzek, exkurzí, odborných zpráv, brožur, realizací společné konference, vytvořením souborů doporučených opatření, vytvořením společné online mapové aplikace s výskytem sysla.

Sysel obecný je dle české legislativy zvláště chráněným druhem v nejpřísnější kategorii kriticky ohrožený druh. Dle slovenské legislativy jde o chráněný druh evropského významu, který má status EN podle manuálu k péči o území NATURA 2000. V České republice se jedná o jeden z mála druhů, které mají schválený záchranný program (Záchranný program pro sysla obecného v České republice). Několik aktivit projektu přímo naplňuje plán opatření ZP – obnova lokalit s vhodným biotopem, demografický výzkum, osvěta zaměřená na vlastníky pozemků, vytvoření katalogu lokalit. Na Slovensku koncepční materiál zaměřený přímo na tento druh na národní úrovni neexistuje, ale výstupy projektu budou sloužit jako podklad pro tvorbu záchranného programu v budoucnosti.