Společně pomáháme chránit sysly

Rozkvetlé miroslavské letiště

Miroslavské letiště poskytuje domov nejen vzácným syslům. Letiště je jedna velká rozkvetlá louka, kde se nachází i zajímavé a velmi vzácné druhy bylin.

Bohatý porost je výsledkem citlivého sečení letiště Aeroklubem Miroslav.

Výskyt vzácných druhů plevelů je tak trochu dílem náhody, kdy posunem letištní dráhy byla část plochy přeorána a vznikl zde úhor. Úhory jsou v naší české krajině velmi vzácné, s absencí úhorovitého hospodaření vymizelo z naší krajiny mnoho plevelných druhů rostlin.

__

Nepokosený velmi květnatý porost na okraji letištní plochy s velmi bohatými porosty hlaváče žlutavého. Podobné přechodné ponechání květnatých porostů v krajině je velmi významné pro podporu bezobratlých.

Hlaváč žlutavý – druh typický pro suché trávníky nižších poloh

V podrostu letiště je velmi hojně zastoupený jahodník trávnice.

Úhorovitá plocha na okraji letištní plochy s pestrým výskytem plevelné a rumištní vegetace.

Pipla osmahlá - vzácný teplomilný plevel vázaný na bohatší suché půdy, na naoraném okraji.

Užanka lékařská na úhorovité ploše na okraji letištní plochy.

Nápadný vzácný nepůvodní druh starček jarní v úhorovité ploše na okraji letištní plochy.

Úhorovitá plocha na okraji letiště s bohatými rozsáhlými porosty ohroženého strošku pomněnkového. Jedná se druh skalních výslunných suchých strání, ale i suchých polí, vinic a úhorů. Vzhledem k absenci úhorů v krajině a užívání herbicidních postřiků jsou početné porosty dnes výjimečné.

_Kriticky ohrožený trýzel rozkladitý - typický příklad druhu úhorů na bohatých půdách. _

Silně ohrožený plevelný druh dejvorec velkoplodý, jedná se o typický teplomilný plovel suchých a bohatých půd.

Plody dejvorce velkoplodého

Řepinka latnatá na okraji letištní plochy.

Krátkostébelný porost na letištní ploše s početnou populací jestřábníku chlupáčku