Společně pomáháme chránit sysly

Projekt LIFE Sysel začíná

Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) od září 2020 začíná realizovat velký projekt schválený Evropskou Komisí v rámci programu LIFE a my u toho budeme také.

Sysel byl kdysi na Slovensku běžný druh, ale zejména postupným ukončováním pastvy hospodářských zvířat, zarůstáním lokalit, či rozoráním travnatých porostů, se jeho populace zmenšily natolik, že dnes na Slovensku patří mezi ohrožené druhy. Podobný vývoj měly populace v Polsku i u nás, a tak na realizaci projektu budou spolupracovat i partneři z Čech a Polska.

Sysel je živočich žijící v koloniích, kterému vyhovuje otevřená krajina s nízkou vegetací. Takového biotopu lze dosáhnout nejlépe pastvou zvířat.“ povídá Katarína Tuhárska, manažerka projektu. “V projektu se zaměříme na 27 lokalit. Na některých se syslí kolonie stále vyskytují, jsou však v kritickém stavu před vyhynutím, takže úsilí bude zaměřené na zlepšení obhospodařování těchto ploch. Na dalších lokalitách byl výskyt zaznamenaný ještě v nedávné minulosti, ale aktuálně se tam sysel nevyskytuje a našim cílem bude sysly zde navrátit“, pokračuje ochranářka. Repatriace zvířat na původní lokality bude provádět Státní ochrana přírody SR a Národná ZOO Bojnice, a to na pozemky ve vlastnictví státu či ochranářů. Kromě nich bude na projektu také spolupracovat Přírodovědecká fakulta UK v Bratislavě. „Klíčové pro úspěch projektu je ale zapojení majitelů a uživatelů pozemků v lokalitách, kde se sysly ještě vyskytují a také zapojení široké veřejnosti“ dodává Tuhárska.

Hlavními činnostmi pro podporu kolonií bude obnova pastvy a zavedení vhodného kosení tam, kde pastva není možná. Sysli v dnešní krajině ale také trpí nedostatkem potravy, protože se živí semínky rostlin, ovocem a hmyzem – to mají v monokulturní krajině problém najít. Proto se v projektu také budou vysazovat ovocné stromy a zakládat květnaté plochy.

Z Polska se projektu účastní Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra. Úlohou ALKA Wildlife v projektu bude zejména navzájem si předávat zkušenosti, které máme my a které mají slovenští partneři, v menším rozsahu také budeme realizovat drobná opatření na podporu syslích kolonií. „Slovenští kolegové by se například rádi inspirovali našimi známkami Sysli na vinici a Sysli v sadu, kterými oceňujeme zemědělce, kteří syslům pomáhají. Naopak my se vždy rádi poučíme jak realizovat různá přímá opatření na lokalitách.“ Vysvětluje roli českého partnera Kateřina Poledníková.